Algemene Voorwaarden Greenfix B.V. (Handelsnaam: Grnfix)

Artikel 1 – Definities

1.1 Onder "Greenfix B.V." wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de verkooporganisatie Greenfix B.V. in Nederland, statutair gevestigd te Noordoostpolder en ingeschreven in het handelsregister onder 89106369.

1.2 Onder "wederpartij" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de partij met wie Greenfix B.V. een rechtsbetrekking aangaat. Onder "opdracht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het feit dat een wederpartij na het vragen van een prijsopgave opdracht geeft tot levering van danwel andere producten en diensten, inclusief eventueel – al dan niet kosteloos – advies.

Artikel 2 – Algemeen / Toepassing

2.1 Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden dan wel andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Greenfix B.V. als (potentieel) verkoper en/ of leverancier van zaken en/ of diensten optreedt. Greenfix B.V. richt zich voornamelijk op verkoop van bodemgezondheids- en bodemverbeteringsproducten. Niettemin maken deze Algemene Voorwaarden ook deel uit van iedere rechtsbetrekking die geheel of gedeeltelijk ziet op dienstverlening door Greenfix B.V.

2.3 Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks schriftelijk door beide partijen wordt vastgelegd dan wel door Greenfix B.V. schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Indien de wederpartij een opdracht plaatst komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat Greenfix B.V. deze schriftelijk aanvaardt dan wel onmiskenbaar een begin met de uitvoering daarvan maakt.

Artikel 4 – Aanvulling Overeenkomst

Wanneer de wederpartij wijzigingen wenst aan te brengen in hetgeen overeengekomen – welk verzoek daartoe uitsluitend schriftelijk dient te geschieden – zal Greenfix B.V. slechts gehouden zijn daaraan mee te werken, wanneer zij daar schriftelijk mee instemt en zulks in redelijkheid uitvoerbaar is onder gehoudenheid van de wederpartij de uit die wijziging voortvloeiende extra kosten voor haar rekening te nemen.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn exclusief transportkosten, transportverzekering en B.T.W.

5.2 Ten tijde van het sluiten van een overeenkomst niet reeds bekende toekomstige wijzigingen in arbeidslonen, transportkosten, kostprijzen van de te leveren producten of haar grondstoffen en materialen en/ of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Greenfix B.V. het recht deze zonder meer door te berekenen.

5.3 Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de wederpartij, indien zij consument is, het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden, door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan Greenfix B.V.

Artikel 6 – Aflevering / Levertijd

6.1 Met Greenfix B.V. overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

6.2 Aflevering geschiedt – behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen – af magazijn dan wel indien zulks van toepassing is, af opslagplaats.

6.3 Greenfix B.V. bepaalt indien zij het vervoer regelt de wijze van vervoer en de verzekering tijdens vervoer, welke beide afzonderlijk aan de wederpartij kunnen worden doorberekend.

6.4 Greenfix B.V. is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen, tenzij dit uitdrukkelijk in strijd is met schriftelijk gemaakte afspraken met de wederpartij.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Facturen van Greenfix B.V. dienen vóór de op de factuur vermelde vervaldatum, in ieder geval 14 dagen na factuurdatum, voldaan te worden op de door Greenfix B.V. aan te geven wijze in Euro’s. De betaling dient te geschieden zonder verrekening, korting en/of opschorting.

7.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Greenfix B.V. ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. Greenfix B.V. zal de wederpartij daarvan, in het geval Greenfix B.V. zich op deze bepaling beroept, schriftelijk op de hoogte stellen en een passende factuur sturen. Greenfix B.V. heeft dan o.a. recht op opschorting van haar leveringsverplichting en/of kan voldoende zekerheid verlangen zoals bepaald in artikel 9 van deze voorwaarden dan wel heeft het recht om de overeenkomst – al dan niet – gedeeltelijk te ontbinden zoals bepaald in artikel 12 van deze voorwaarden.

7.3 In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand.

7.4 Het geval de wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij zoals bepaald in artikel 7.4 van deze voorwaarden.

7.5 Indien Greenfix B.V. op welke grond dan ook wordt aangesproken door de wederpartij en Greenfix B.V. zich genoodzaakt ziet een expert in te schakelen ter vaststelling van de feiten waarop de wederpartij haar aanspraak baseert, is de wederpartij gehouden de door deze expert aan Greenfix B.V. in rekening gebrachte kosten aan Greenfix B.V. te vergoeden zoals bepaald in artikel 7.5 van deze voorwaarden, ter voorkoming van een eventuele procedure. Nadat het onderzoek van de expert is afgerond, heeft de wederpartij 14 dagen de tijd om een eventuele claim in te dienen.

7.6 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.

7.7 De wederpartij kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en Verpanding

8.1 Greenfix B.V. behoudt zich het eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn: a. de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden; b. vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

8.2 Indien enige zaak ingevolge lid 1 aan Greenfix B.V. toekomt, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

8.3 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Greenfix B.V. gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent Greenfix B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

8.4 De wederpartij verplicht zich hierbij aan Greenfix B.V. op haar eerste daartoe strekkende verzoek in pand te geven, die deze verpanding alsdan zal aanvaarden, alle zaken waarvan de wederpartij (mede)eigenaar wordt door zaakvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door Greenfix B.V. geleverde en/of te leveren zaken, alsmede alle vorderingen die de wederpartij zal hebben op haar afnemers voortvloeiende uit de doorlevering door de wederpartij aan haar afnemers van zaken die door Greenfix B.V. aan de wederpartij zijn verkocht en geleverd, zulks tot zekerheid voor al hetgeen Greenfix B.V. te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben. De wederpartij zal op eerste verzoek een opgestelde pandakte ondertekenen.

Artikel 9 – Zekerheid

9.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet of niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Greenfix B.V. terstond naar het oordeel van Greenfix B.V. genoegzame en in de door Greenfix B.V. gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is Greenfix B.V. gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

9.2 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 10 – Klachten, Onderzoeksplicht, Verjaring en Nakoming

10.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering en uiterlijk binnen 48 uur na aflevering (indien niet anders mogelijk steekproefsgewijs) te onderzoeken of hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst beantwoordt. Is dit niet het geval en doet de wederpartij daarvan niet binnen zeven dagen (ingaande na 48 uur na aflevering) schriftelijk mededeling aan Greenfix B.V. dan verliest de wederpartij alle rechten ter zake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst. Ontvangt Greenfix B.V. niet binnen zeven dagen (ingaande na 48 uur na aflevering) een schriftelijke mededeling dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan wordt tussen partijen als bewezen geacht dat hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst beantwoordt.

10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten en of stellingen inhoudende dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervallen door verloop van drie maanden na het moment van aflevering.

10.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Greenfix B.V. te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van de afgeleverde zaak of terugbetaling van (een deel) hetgeen door de wederpartij reeds voldaan is.

10.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten, met dien verstande dat de in lid 1 genoemde termijn van één dag na aflevering in geval van diensten één maand na dienstverlening betreft.

Artikel 11 – Getallen, Maten, Gewichten en Verdere Gegevens

11.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

11.2 Van een geringe afwijking is sprake in geval van een marge van maximaal 10% meer of minder dan de opgegeven specificatie. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en soortgelijke gegevens zullen zijn toegestaan.

11.3 Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding, zonder dat een zaak die onderwerp van een overeenkomst tot verkoop of dienstverlening, daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 12 – Niet-Nakoming

12.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze jegens Greenfix B.V. tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surseance van betaling, verkregen voorlopige surseance van betaling, faillissementsaanvraag, – aangifte of – vordering, faillissement of liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, is Greenfix B.V., onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

12.2 Indien Greenfix B.V. op de voet van het in 12.1 bepaalde de overeenkomst ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van Greenfix B.V., al hetgeen de wederpartij aan Greenfix B.V. uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal Greenfix B.V. gerechtigd de verdere uitvoering van enige opdracht onmiddellijk op te schorten.

12.3 Indien de behoorlijke nakoming door Greenfix B.V. tengevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Greenfix B.V. komen waaronder de omstandigheden in 12.4 genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Greenfix B.V. het recht de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk te ontbinden.

12.4 Omstandigheden (niet limitatief) die niet voor rekening van Greenfix B.V. komen, zijn in ieder geval: tekortkomingen van toeleveranciers van Greenfix B.V., transportstagnatie, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, waaronder er niet mede wordt verstaan arbeidsgeschillen in het bedrijf van Greenfix B.V., stagnatie van en/of beperkingen opgelegd door overheidmaatregelen, brand, waterschade, ongevallen, bedrijfsstoringen, verlies of beschadiging bij transport, overstromingen, storm en dergelijke, evenals plotselinge veranderingen in valutaverhoudingen.

12.5 In de gevallen in 12.3 en 12.4 genoemd is Greenfix B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 13 – Beëindiging

13.1 De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang beëindigd zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke verklaring van Greenfix B.V. aan de wederpartij: a. bij een verzoek van de wederpartij tot faillietverklaring of surseance van betaling; b. bij een verzoek van de wederpartij tot toelating van haar tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; c. bij een verzoek van de wederpartij om aan Greenfix B.V. een uitstel van betaling te verlenen; d. bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij; e. bij beslaglegging of faillissement van de wederpartij; f. indien de wederpartij een aan Greenfix B.V. verstrekte zekerheid niet nakomt.

13.2 In de gevallen in lid 1 genoemd is Greenfix B.V. niet tot enige schadevergoeding gehouden. Indien de wederpartij enig op dat moment nog niet opeisbare betalingsverplichtingen heeft jegens Greenfix B.V., zijn deze terstond opeisbaar.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Greenfix B.V. is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden vermelde verplichtingen en aansprakelijkheid voor directe schade en is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde zaak of dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is echter beperkt tot ten hoogste een bedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per gebeurtenis.

14.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Greenfix B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Greenfix B.V. toegerekend kunnen worden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.3 Greenfix B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Greenfix B.V. is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

14.4 Greenfix B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade door verlies van data, is uitgesloten.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 In geval van overmacht heeft Greenfix B.V. het recht haar verplichtingen op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Greenfix B.V. en overheidsmaatregelen.

Artikel 16 – Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Greenfix B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien de wederpartij aldaar zijn woonplaats heeft.

16.2 Geschillen tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad, tenzij Greenfix B.V. er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij te onderwerpen.